fbpx
a
Blog 44 Leid met Lef Authentiek Leiderschap en Coachend Leiderschap - In 13 stappen van een ongezonde werkomgeving naar een gezonde werkomgeving

Het transformeren van een ongezonde werkomgeving naar een gezonde werkomgeving is essentieel voor het welzijn van medewerkers en het succes van de onderneming. Bij Leid met Lef begeleiden wij managers, directeuren en MKB ondernemers bij deze transformatie.

In dit artikel gaan we dieper in op de oorzaken en gevolgen van een ongezonde werkomgeving. Bovendien ontdek je de 13 stappen die je helpen om een gezonde werkomgeving in jouw team of bedrijf te creëren.

 

De ongezonde werkomgeving

 

Een ongezonde werkomgeving kan zich op verschillende manieren manifesteren. Medewerkers kunnen zich gestrest, ongemotiveerd en niet gewaardeerd voelen. Er kan sprake zijn van hoge verzuimcijfers, veel personeelsverloop en een gebrek aan samenwerking tussen teams. Andere signalen zijn een lage productiviteit, veel conflicten en een gebrek aan duidelijke doelen en richting.

Een ongezonde werkomgeving is vaak een gevolg van een combinatie van factoren. Het is belangrijk om deze signalen vroegtijdig te herkennen, zodat er tijdig ingegrepen kan worden om de situatie te verbeteren.

Dit vraagt om alertheid van het management en een open communicatiecultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om problemen aan te kaarten. Juist daar gaat het vaak al fout.

 

Tien oorzaken van een ongezonde werkomgeving

 

Er zijn diverse oorzaken die kunnen leiden tot een ongezonde werkomgeving. Dit zijn de oorzaken die wij in de praktijk veel tegenkomen:

1. Gebrekkige communicatie

Onvoldoende en ineffectieve communicatie kan leiden tot misverstanden en een gebrek aan samenwerking.

2. Gebrek aan waardering

Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd voor hun inzet en prestaties.

3. Onduidelijke doelen

Wanneer doelen en verwachtingen niet duidelijk zijn, weten medewerkers niet waar ze naartoe werken.

4. Slechte werk-privé balans

Een gebrek aan balans tussen werk en privéleven kan leiden tot stress en burn-out.

5. Onvoldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden

Medewerkers hebben geen kansen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

6. Negatieve bedrijfscultuur

Een cultuur waarin negativiteit en roddels de overhand hebben, ondermijnt de motivatie en het werkplezier.

7. Gebrekkig leiderschap

Leiders die niet inspireren, ondersteunen of richting geven, dragen bij aan een negatieve werkomgeving.

8. Onrechtvaardigheid

Oneerlijke behandeling of een gebrek aan transparantie kan leiden tot ontevredenheid en wantrouwen.

9. Hoge werkdruk

Een constante hoge werkdruk zonder voldoende pauzes kan leiden tot overbelasting en verminderde productiviteit.

10. Slechte fysieke werkomstandigheden

Oncomfortabele of onveilige werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en ontevredenheid.

 

De gevolgen van een ongezonde werkomgeving

 

De gevolgen van een ongezonde werkomgeving kunnen verstrekkend zijn en hebben zowel invloed op het individu als het team of bedrijf als geheel. Enkele belangrijke gevolgen zijn:

 

1. Verhoogd verzuim en personeelsverloop

Een ongezonde werkomgeving leidt vaak tot verhoogd ziekteverzuim. Medewerkers die gestrest, overwerkt of ongelukkig zijn, hebben een hogere kans om ziek te worden. Dit kan variëren van kortdurend verzuim door stress-gerelateerde klachten tot langdurig ziekteverzuim door burn-out. Een organisatie met een hoog verzuimpercentage heeft te maken met verhoogde kosten en verminderde productiviteit.

Daarnaast is het personeelsverloop in ongezonde organisaties vaak hoog. Medewerkers die zich niet gewaardeerd voelen of geen groeimogelijkheden zien, zullen sneller geneigd zijn om naar een andere baan te zoeken. Dit leidt tot hogere wervings- en opleidingskosten en verlies van kennis en ervaring binnen de organisatie.

 

2. Verminderde productiviteit

Medewerkers in een ongezonde werkomgeving zijn vaak minder gemotiveerd en betrokken bij hun werk. Dit resulteert in een lagere productiviteit. Stress en ontevredenheid kunnen leiden tot concentratieproblemen en een gebrek aan energie, waardoor taken trager en minder efficiënt worden uitgevoerd. De kwaliteit van het werk kan ook lijden onder een gebrek aan motivatie en focus.

 

3. Negatieve werkcultuur

Een ongezonde werkomgeving draagt bij aan een negatieve werkcultuur. Dit kan zich uiten in een gebrek aan samenwerking, wantrouwen tussen collega’s en een toename van conflicten. In een negatieve werkcultuur kunnen roddels en negativiteit de boventoon voeren, wat het moreel van het personeel ondermijnt. Een dergelijke cultuur maakt het moeilijk om een gemeenschappelijk doel na te streven en kan leiden tot een giftige werkomgeving.

 

4. Slechte klanttevredenheid

Ontevreden medewerkers hebben vaak minder motivatie om uitstekende klantenservice te bieden. Dit kan leiden tot een slechte klantervaring, wat uiteindelijk de reputatie van de organisatie schaadt. Klanten die slechte service ervaren, zullen minder geneigd zijn om terug te keren en kunnen negatieve mond-tot-mondreclame verspreiden. Dit heeft directe gevolgen voor de omzet en groei van de organisatie.

 

5. Hogere kosten

De combinatie van verhoogd verzuim, hoog personeelsverloop en verminderde productiviteit leidt tot hogere kosten voor de organisatie. Kosten voor werving, selectie en training van nieuwe medewerkers stijgen. Daarnaast kunnen verhoogde ziekteverzuimkosten en verminderde productiviteit leiden tot een daling van de winstgevendheid. Bedrijven moeten mogelijk ook investeren in extra maatregelen om de negatieve gevolgen te mitigeren.

 

6. Lagere betrokkenheid

In een ongezonde werkomgeving voelen medewerkers zich vaak minder betrokken bij de organisatie. Ze hebben minder motivatie om bij te dragen aan de bedrijfsdoelen en zijn minder bereid om extra inspanningen te leveren. Dit gebrek aan betrokkenheid kan leiden tot een lagere teamgeest en verminderde samenwerking tussen afdelingen. Het ontbreken van een gevoel van verbondenheid kan ook het innovatievermogen van de organisatie beperken.

 

7. Gezondheidsproblemen

Een van de meest directe gevolgen van een ongezonde werkomgeving zijn de gezondheidsproblemen die het kan veroorzaken bij medewerkers. Chronische stress, een slechte werk-privé balans en een onveilige fysieke werkomgeving kunnen leiden tot zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen. Fysieke klachten kunnen variëren van rugpijn en hoofdpijn tot ernstige aandoeningen zoals hartziekten. Mentale gezondheidsproblemen kunnen onder meer angst, depressie en burn-out omvatten.

 

8. Slechte reputatie

Een organisatie die bekend staat om zijn ongezonde werkomgeving kan een slechte reputatie krijgen op de arbeidsmarkt. Dit maakt het moeilijker om getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Een slechte reputatie kan ook potentiële klanten en partners afschrikken, wat de groei en het succes van de organisatie verder belemmert.

 

9. Verminderde innovatie

In een ongezonde werkomgeving is er vaak minder ruimte voor creativiteit en innovatie. Medewerkers die zich niet veilig of gewaardeerd voelen, zullen minder snel nieuwe ideeën aandragen of risico’s durven nemen. Dit kan leiden tot een gebrek aan innovatie en vernieuwing binnen de organisatie, waardoor de concurrentiepositie verzwakt.

 

10. Juridische en financiële risico’s

Een ongezonde werkomgeving kan ook leiden tot juridische en financiële risico’s. Medewerkers die zich onrechtvaardig behandeld voelen of die gezondheidsproblemen ontwikkelen als gevolg van hun werk, kunnen juridische stappen ondernemen tegen de organisatie. Dit kan resulteren in kostbare rechtszaken, schadevergoedingen en reputatieschade.

 

Het mag duidelijk zijn dat het cruciaal is voor bedrijven om actief te werken aan het creëren en behouden van een gezonde werkomgeving, waarbij het welzijn van de medewerkers centraal staat. Dit draagt niet alleen bij aan het succes en de duurzaamheid van de organisatie, maar ook aan het geluk en de gezondheid van de medewerkers.

 

Hoe herken je een gezonde organisatie?

 

Een gezonde organisatie wordt gekenmerkt door verschillende positieve aspecten die – zoals hierboven al vermeld – bijdragen aan het welzijn van medewerkers en het succes van de organisatie.

Een organisatie is gezond als de medewerkers centraal worden gesteld, doelen worden geformuleerd en de operationele activiteiten en de cultuur daarop zijn afgestemd. Waar je dat aan kunt zien en merken, is:

 • Duidelijke ambitie en doelstellingen: Er is een duidelijke ambitie die vertaald is in concrete doelstellingen en acties.
 • Veilige werkomgeving: Er is een veilige werkomgeving aanwezig waarin medewerkers oprecht kunnen zijn en zichzelf kunnen zijn.
 • Persoonlijke en functionele groei: Medewerkers worden uitgedaagd om zowel persoonlijk als functioneel te groeien.
 • Laag personeelsverloop: Het personeelsverloop ligt in een gezonde organisatie tussen de 5-10%.
 • Bijdrage aan het gewenste resultaat: De prestaties van medewerkers dragen significant bij aan het gewenste resultaat of het te realiseren doel.

 

Het transformeren van een ongezonde werkomgeving naar een gezonde werkomgeving

 

Het transformeren van een ongezonde werkomgeving en naar een gezonde werkomgeving vereist toewijding en een gestructureerde aanpak. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om deze transformatie succesvol te laten verlopen. De harde en de zachte kant gaan hierbij altijd hand in hand.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties hun werkomgeving transformeren naar een gezonde, productieve en positieve plek waar medewerkers graag werken en zich gewaardeerd voelen. Het resultaat is niet alleen een betere werkplek, maar ook een sterkere, veerkrachtigere en succesvollere organisatie.

 

1. Definieer kernwaarden

Het definiëren van de kernwaarden van je organisatie is de eerste en belangrijkste stap. Kernwaarden vormen de basis voor de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. Deze waarden moeten duidelijk, inspirerend en richtinggevend zijn. Ze moeten aansluiten bij de missie en visie van de organisatie en fungeren als kompas voor alle beslissingen en acties.

Betrek medewerkers bij het definiëren van kernwaarden om ervoor te zorgen dat ze breed gedragen worden in de organisatie en zorg ervoor dat iedereen in de organisatie de kernwaarden begrijpt en accepteert.

 

2. Koppel competenties aan kernwaarden

Om de kernwaarden effectief te integreren, is het belangrijk om de benodigde competenties te identificeren die deze waarden ondersteunen. Competenties zijn de vaardigheden en gedragingen die nodig zijn om de kernwaarden in de praktijk te brengen. Ontwikkel en introduceer hiervoor een competentiemodel, dat helpt bij het benoemen van het gewenste gedrag en de vaardigheden die overeenkomen met de kernwaarden.

 

3. Stel duidelijke doelen

Heldere en haalbare doelen zijn essentieel voor het succes van de organisatie. Werk daarom iedere 3-5 jaar de strategische bedrijfsdoelen uit die aansluiten bij de missie en visie van de organisatie en vertaal deze doelen naar jaardoelen en concrete projecten en acties voor de verschillende afdelingen. Deze doelen moeten Positief geformuleerd, Realistisch, Invloedsfeer, Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Tijdgebonden en Ecologisch verantwoord zijn (PRISMATE). Vertaal de jaardoelen naar de concrete acties en projecten voor de verschillende afdelingen en teams.

 

4. Betrek het middenmanagement

Het middenmanagement speelt een cruciale rol bij de transformatie naar een gezonde werkomgeving. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en de kernboodschap uitdragen. Investeer daarom in trainingen en coaching voor leiders om hen te helpen effectiever te worden in hun rol. Leiders moeten consistent de kernwaarden naleven en communiceren, zodat medewerkers zien dat deze waarden serieus worden genomen.

 

5. Creëer een open communicatiecultuur

Transparante en open communicatie is essentieel om een gezonde werkomgeving te bevorderen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen. Zorg voor verschillende kanalen waarlangs medewerkers kunnen communiceren, zoals teamvergaderingen, interne nieuwsbrieven en feedbacksystemen. Een cultuur van actieve luistervaardigheden waar managers en leiders echt luisteren naar de input van hun teamleden zal de onderling van de organisatie sterk verbeteren. Geef ook regelmatig feedback.

 

6. Focus op persoonlijke groei

Medewerkers die de mogelijkheid krijgen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, zijn meer gemotiveerd en tevreden. Bied daarom een scala aan trainings- en ontwikkelingsprogramma’s aan die zijn afgestemd op de behoeften van de medewerkers. Help medewerkers bij het plannen van hun loopbaan en bied hun kansen om door te groeien binnen de organisatie.

 

7. Stimuleer samenwerking

Samenwerking tussen teams en afdelingen is cruciaal voor een gezonde werkomgeving. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en helpt bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Organiseer daarom regelmatig activiteiten die de teamgeest bevorderen en de onderlinge banden versterken. Moedig samenwerking aan tussen verschillende afdelingen door het vormen van cross-functionele teams voor specifieke projecten.

 

8. Monitor en evalueer

Monitor en evalueer regelmatig de voortgang en gebruik hiervoor modellen zoals het OGSM of het HOSHIN KANRI model. Het is belangrijk om te zien of de genomen maatregelen effectief zijn en helpen de doelstellingen te realiseren. Gebruik hierbij KPI’s en andere meetinstrumenten om de impact van de veranderingen op de organisatie te beoordelen.

 

9. Verbeter fysieke werkomstandigheden

Een comfortabele en veilige fysieke werkomgeving draagt bij aan het welzijn van medewerkers. Zorg voor ergonomische meubels en apparatuur om lichamelijke klachten te voorkomen en creëer een veilige werkomgeving door veiligheidsvoorschriften na te leven en regelmatig veiligheidscontroles uit te voeren.

 

10. Beoordeel en verbeter het welzijnsprogramma

Een goed welzijnsprogramma kan helpen om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen. Bied hiervoor programma’s aan die de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers ondersteunen, zoals fitnessprogramma’s, mindfulness-sessies en gezonde voedingsopties. Stimuleer een goede werk-privé balans door flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden aan te bieden.

 

11. Cultiveer een cultuur van respect en inclusie

Respect en inclusie zijn fundamenten van een gezonde werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Voer initiatieven in om diversiteit en inclusie te bevorderen binnen de organisatie. Zorg ervoor dat er een strikt beleid is tegen discriminatie en dat dit beleid strikt wordt nageleefd.

 

12. Betrek medewerkers bij besluitvorming

Medewerkers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd wanneer ze inspraak hebben in beslissingen die hen aangaan. Moedig daarom medewerkers aan om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld door middel van werkgroepen of adviesraden. Zorg voor transparantie in de besluitvorming en communiceer duidelijk waarom bepaalde beslissingen worden genomen.

 

13. Regelmatig evalueren en aanpassen

Het creëren van een gezonde werkomgeving is een continu proces. Regelmatige evaluatie en aanpassing van strategieën en maatregelen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de organisatie gezond blijft. Voer hiervoor regelmatig beoordelingen uit om de effectiviteit van de initiatieven te evalueren. Wees bereid om strategieën en initiatieven aan te passen op basis van feedback en veranderende omstandigheden.

 

Wat levert een gezonde werkomgeving op?

 

Een gezonde werkomgeving levert tal van voordelen op voor zowel de medewerkers, het team als het bedrijf als geheel. Vanuit de praktijk hebben we de volgende resultaten gezien: 

 • Hogere productiviteit: Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn productiever en leveren betere prestaties. Onderzoeken geven aan dat een productiviteitswinst van 30% haalbaar is.
 • Lagere verzuim- en verloopcijfers: Medewerkers voelen zich beter en zijn minder vaak ziek, wat leidt tot lagere verzuimcijfers en een lager personeelsverloop.
 • Betere klanttevredenheid: Tevreden medewerkers leveren betere klantservice, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid.
 • Positieve werkcultuur: Een gezonde werkomgeving bevordert een positieve werkcultuur waarin samenwerking en vertrouwen centraal staan.
 • Lagere kosten: Lagere verzuim- en verloopcijfers en hogere productiviteit leiden tot lagere kosten voor de organisatie.
 • Hogere betrokkenheid: Medewerkers voelen zich meer betrokken bij de organisatie en zijn gemotiveerd om bij te dragen aan de bedrijfsdoelen.
 • Gezondere medewerkers: Medewerkers ervaren minder stress en hebben een betere werk-privé balans, wat leidt tot betere fysieke en mentale gezondheid.

  Hulp nodig bij jouw ongezonde werkomgeving?

   

  Het transformeren van een ongezonde werkomgeving naar een gezonde werkomgeving is waar wij als Leid met Lef teams en MKB bedrijven in begeleiden. We helpen hen om een veilige en succesvolle werkomgeving te creëren voor verdere duurzame groei. Wil jij gestructureerd samenwerken aan een gezonde organisatie en ben je gecommitteerd om met jouw leiderschapsteam daarvoor te gaan? Plan dan hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. We kijken graag samen met jou of en hoe we hierbij kunnen ondersteunen.